Thuốc Lá

Thuốc Lá và những con số khiến ai cũng phải giật mình.

Lúc về già, 3 quên, 4 có, 5 không, 6 vị bác sĩ

Lúc về già, 3 quên, 4 có, 5 không, 6 vị bác sĩ

3 quên Một quên mình tuổi đã già Sống vui sống khoẻ lo xa làm gì Hai là bệnh tật quên đi Cuộc đời nó thế, việc gì nhọc tâm Ba quên thù hận...

Tu cái miệng là tu hơn nửa đời người

Tu cái miệng là tu hơn nửa đời người

Phật dạy trong mười cái nghiệp của con người thì trong đó cái miệng đã chiếm bốn gần một nửa. Chúng ta muốn tu hành được tinh tấn và thành tựu thì phải tránh...

Thập nhất diện thần chú tâm kinh

Thập nhất diện thần chú tâm kinh

Kính lễ Tam Bảo Kính lễ Thánh Trí Hải Biến Chiếu Trang Nghiêm Vương Như Lai Kính lễ tất cả Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác Kính lễ Đấng Đại Bi Thánh Quán Tự...