Tôi là Tuấn Blog

6 thứ không thể “ĐỢI”

6 thứ không thể “ĐỢI”

Sức Khoẻ không thể Đợi Hiếu Kính không thể Đợi Giáo Dục không thể Đợi Nghèo Khó không thể Đợi Tình Bạn không thể Đợi Thanh Xuân không thể Đợi

Lúc về già, 3 quên, 4 có, 5 không, 6 vị bác sĩ

Lúc về già, 3 quên, 4 có, 5 không, 6 vị bác sĩ

3 quên Một quên mình tuổi đã già Sống vui sống khoẻ lo xa làm gì Hai là bệnh tật quên đi Cuộc đời nó thế, việc gì nhọc tâm Ba quên thù hận...

4 khổ

4 khổ

Có một số người, cuộc sống là sự phụ thuộc, bởi niềm vui, niềm hạnh phúc được đong đếm dựa trên sự hài lòng của người xung quanh. Người cái gì cũng giỏi Thực...

Tu cái miệng là tu hơn nửa đời người

Tu cái miệng là tu hơn nửa đời người

Phật dạy trong mười cái nghiệp của con người thì trong đó cái miệng đã chiếm bốn gần một nửa. Chúng ta muốn tu hành được tinh tấn và thành tựu thì phải tránh...

Thập nhất diện thần chú tâm kinh

Thập nhất diện thần chú tâm kinh

Kính lễ Tam Bảo Kính lễ Thánh Trí Hải Biến Chiếu Trang Nghiêm Vương Như Lai Kính lễ tất cả Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác Kính lễ Đấng Đại Bi Thánh Quán Tự...