6 thứ không thể “ĐỢI”

Sức Khoẻ không thể Đợi

Hiếu Kính không thể Đợi

Giáo Dục không thể Đợi

Nghèo Khó không thể Đợi

Tình Bạn không thể Đợi

Thanh Xuân không thể Đợi