Ghi Chép

Hai bài kệ kinh Hoa Nghiêm

Nếu người muốn biết rõ Tất cả Phật tam thế Phải quán tính Pháp giới Tất cả do tâm tạo. Nếu người muốn biết cảnh giới Phật Ý căn thanh...

6 thứ không thể “ĐỢI”

Sức Khoẻ không thể Đợi Hiếu Kính không thể Đợi Giáo Dục không thể Đợi Nghèo Khó không thể Đợi Tình Bạn không thể Đợi Thanh Xuân không thể Đợi

Tâm và Mệnh

Tâm tốt mệnh cũng tốt, phú quý mãi tới già, Mệnh tốt tâm không tốt, phúc chuyển thành điềm họa, Tâm tốt mệnh không tốt, họa chuyển thành phúc báo.

4 khổ

Có một số người, cuộc sống là sự phụ thuộc, bởi niềm vui, niềm hạnh phúc được đong đếm dựa trên sự hài lòng của người xung quanh. Người cái...

Chính và Tà

Chính và tà là cặp nhân tố đối lập, có chính ắt có tà, có thật thì có giả, có người vì đại nghĩa thì có kẻ vì danh lợi,...

Thuốc Lá

Thuốc Lá và những con số khiến ai cũng phải giật mình.