Tâm và Mệnh

Tâm tốt mệnh cũng tốt, phú quý mãi tới già,

Mệnh tốt tâm không tốt, phúc chuyển thành điềm họa,

Tâm tốt mệnh không tốt, họa chuyển thành phúc báo.